Untitled-m
Untitled-m

بنر تبلیغاتی فروشگاه پوشاک زنانه

بنر تبلیغاتی فروشگاه پوشاک زنانه
بنر تبلیغاتی فروشگاه پوشاک زنانه

 

برای معرفی خدمات و جذب مشتری

طراحی این بنرتوسط  طراح تیم مریم صفری  به  سفارش فروشگاه پانیدا انجام شده است.
درخواست فایل  psd نشده است.
برای تحویل سریع تر از سرویس 6 ساعته استفاده شده است
بنر تبلیغاتی فروشگاه پوشاک زنانه