بنر متحرک mode istanbul mezun
بنر متحرک ویژه تلگرام

ایده پرداز این بنرتوسط  موسس تیم آقای فرشید ارزنقی  انجام شده و توسط وی  که طراح تیم فول بنرهم محسوب میشود انجام شده است
درخواست فایل psdنشده است
قیمت این بنر 50/000 تومان بوده
برای تحویل سریع تر از سرویس 6 ساعته استفاده شده است

تبلیغات را با بنرهای ما تجربه کنید